casino trực tuyến(www.vng.app):石头、剪刀、布游戏Python GUI版

casino trực tuyến(www.vng.app):casino trực tuyến(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。casino trực tuyến(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,casino trực tuyến(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

上一篇图文我们学习了在Python中实现石头、剪刀、布游戏。应部分读者要求,分享石头、剪刀、布游戏GUI版。

# 导入tkinter图形开发界面的库
from tkinter import *
import random

top = Tk()
top.geometry("400x300")
top.title("游戏:石头、剪刀、布")

d = {
0: "石头",
1: "布",
2: "剪刀"
}


def reset_game():
b1["state"] = "active"
b2["state"] = "active"
b3["state"] = "active"
l1.config(text="玩家 ")
l3.config(text="计算机")
l4.config(text="")


def button_disable():
b1["state"] = "disable"
b2["state"] = "disable"
b3["state"] = "disable"

def isrock():
c_v = d[random.randint(0, 2)]
if c_v == "石头":
match_result = "平局"
elif c_v == "剪刀":
match_result = "玩家胜"
else:
match_result = "计算机胜"
l4.config(text=match_result)
l1.config(text="石头 ")
l3.config(text=c_v)
button_disable()

def ispaper():
c_v = d[random.randint(0, 2)]
if c_v == "布":
match_result = "平局"
elif c_v == "剪刀":
match_result = "计算机胜"
else:
match_result = "玩家胜"
l4.config(text=match_result)
l1.config(text="布 ")
l3.config(text=c_v)
button_disable()

def isscissor():
c_v = d[random.randint(0, 2)]
if c_v == "石头":
match_result = "计算机胜"
elif c_v == "剪刀":
match_result = "平局"
else:
match_result = "玩家胜"
l4.config(text=match_result)
l1.config(text="剪刀 ")
l3.config(text=c_v)
button_disable()

Label(top,
text="石头、剪刀、布",
font="normal 20 bold",
fg="blue").pack(pady=20)

frame = Frame(top)
frame.pack()

l1 = Label(frame,
text="玩家 ",
font=10)

l2 = Label(frame,
text="VS ",
font="normal 10 bold")

l3 = Label(frame, text="计算机", font=10)

l1.pack(side=LEFT)
l2.pack(side=LEFT)
l3.pack()

l4 = Label(top,
text="",
font="normal 20 bold",
bg="white",
width=15,
borderwidth=2,
relief="solid")
l4.pack(pady=20)

frame1 = Frame(top)
frame1.pack()

b1 = Button(frame1, text="石头",
font=10, width=7,
command=isrock)

b2 = Button(frame1, text="布 ",
font=10, width=7,
command=ispaper)

b3 = Button(frame1, text="剪刀",
font=10, width=7,
command=isscissor)

b1.pack(side=LEFT, padx=10)
b2.pack(side=LEFT, padx=10)
b3.pack(padx=10)

添加回复:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。